Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘hellinger’

Szanować w pierwszej kolejności oznacza: uznać.
Szanować kogoś oznacza uznać, że on istnieje, że jest taki jaki jest, i że to jaki jest – jest w porządku. W tym zawiera się również to, że w taki sam sposób ja szanuję siebie. Że szanuję fakt bycia takim jakim jestem, i że taki jaki jestem, jestem dobry.

Jeżeli ja w taki sposób szanuję siebie i pozostałych, rezygnuję z wyobrażenia, jakim ja sam i inni powinni być. Bez tego obrazu, nie istnieje już osąd dotyczący tego, co byłoby lepsze. Już żadne sztuczne wyobrażenie nie staje pomiędzy mną i rzeczywistością, która się pokazuje.

(więcej…)

Reklamy

Read Full Post »

bert hellingerLęki.

Lu­dzie mogą stale od­czu­wać lęk, mimo że w ich życiu nie ma żad­ne­go re­al­ne­go za­gro­że­nia. Są one spo­wo­do­wa­ne tym, iż ktoś z wcze­śniej­szych po­ko­leń mu­siał ich do­świad­czać. Lęki naj­czę­ściej są prze­su­nię­ciem symp­to­mów w ro­dzi­nie. Dziec­ko przej­mu­je lęki matki lub ojca. Nie­świa­do­mie dziec­ko wy­ra­ża zda­nie: „Mam je za­miast cie­bie”. Dziec­ko myśli, iż jeśli przej­mie lęki ro­dzi­ców, to au­to­ma­tycz­nie ich uwol­ni. Nie­ste­ty, ten spo­sób my­śle­nia nie za­ła­twia spra­wy.

Bar­dzo czę­sto lęki mają swoje pod­ło­że w do­świad­cze­niach ro­dzi­ców czy przod­ków z cza­sów wojny. Mimo że upły­nę­ło od niej wiele lat, sy­tu­acje zwią­za­ne z prze­słu­cha­nia­mi, ła­pan­ka­mi czy obo­za­mi kon­cen­tra­cyj­ny­mi nadal funk­cjo­nu­ją w pod­świa­do­mo­ści obec­nych po­ko­leń. (…)

Hel­lin­ger uważa, że lęki to nic in­ne­go jak po­łą­cze­nie się z ofia­ra­mi lub też spraw­ca­mi dzia­łań, które były nie­po­żą­da­ne w ro­dzi­nie. W cho­ro­bie dwu­bie­gu­no­wej mania to po­łą­cze­nie się ze spraw­ca­mi (w manii pa­trzy się ponad), a de­pre­sja to po­łą­cze­nie się z ofia­ra­mi, które kulą się ku ziemi.

(więcej…)

Read Full Post »